Khối lớp 4


                                                                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A
 
                                                                                    NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1Trần Thị Ánh30.09.2004 9 9 7
 2 Trần Thị Thanh Chúc18.01.2004 910  9 9
 3 Nguyễn Thị Duyên28.01.2004 7 8 8
 4 Trần Văn Dương11.01.2004 810  8 8
 5 Đặng Thị Thu Giang24.08.2004 910  10 10
 6 Nguyễn Đức Hoàng02.05.2004 
 7 8 8
 7 Nguyễn Lê Hoàng02.05.2004 98 8
 8 Trần Quang Huy15.19.2004 8 9 8
 9 Trần Thị Hường 13.02.2004 8 9
 10 Trần Văn Khánh09.03.2004 7 6 8
 11 Trần Thị Thu Lương19.12.2004 7 8 9
 12 Trần Văn Lương23.07.2004  9 9 10
 13 Nguyễn văn Mùi 25.12.2004 
 8 7 7 7
 14 Trần Quang Nghĩa30.04.2004 610  8 7
 15Trần Thị Hồng Ngọc23.01.2004 5 7 7
 16 Trần Thị Hồng Nhung08.03.2004 9 7 10
 17 Ng. Thị Bích Phượng 24.04.2004
 9 9 9
 18 Trần Thị Như Quỳnh23.02.2004 88 9 8
 19 Lưu Thúy Quỳnh08.06.2004 
 1010  10 10
 20Lưu công Sơn27.04.2004 8 9 9 10
 21Trần Hồng Thắm21.01.2004 910  88 10 10
 22 Đặng Xuân Thanh11.08.2004 910 10  10 10
 23 Trần Thị Thảo18.03.2004 8 9 8
 24 Trần Thị Thanh Thảo12.01.2004  7 7 6
 25 Trần Đức Thịnh 29.06.2004 7 9 9
 26 Nguyễn Văn Vũ 17.11.2004 79 8
 27 Nguyễn Thị Hải Yến 18.07.2004 1010 10  10 10
 28 Nguyễn Thị Mỹ Duyên11.07.2004       10 9
  Nguyễn Thị Hồng Thắm        9 9
           
           
           

                                                           
                                                                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B
-  
                                                                                    NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1 Trần Tiến Anh04.08.2004  6 8 8
 2 Trần Thị Ánh02.10.2004  88 8
 3 Trần Văn Bắc28.09.2004  5 7 7
 4 Đỗ Xuân Bình20.10.2004  7 6 7
 5 Trần Gia Cả14.12.2004  4 5 5
 6 Đỗ Ngọc Chính26.08.2004  3 6 7
 7 Dương Văn Đức11.05.2004  5 8 8
 8 Trần Đức Dưỡng02.09.2004  7 8 7
 9 Trần Vũ Hải11.11.2004  5 6 7
 10 Trần Thị Hằng 19.11.2004 7 8 6
 11 Đỗ Văn Hiếu24.05.2004  5 6 8
 12 Phạm Thị Hồng 26.01.2004  8 8 7
 13 Đỗ Thành Hưng02.07.2004  7 7 6
 14 Ng. Thị Mai Hương 18.08.2004 5 6 7
 15 Nguyễn Văn Linh02.10.2004  4 6 5
 16 Ng. Tuấn Minh17.07.2004  6 8
 17 Ng. Thị Thu Phương24.08.2004  5 6 6
 18 Trần Minh Quân 02.01.2004 5 6 6
 19 Trần Thế Quân 25.05.2004  5 6 6
 20 Nguyễn Ngọc Sơn29.4.2004  6 7 9
 21 Nguyễn Văn Toàn19.09.2003  5 8 9
 22 Tạ Quốc Tới24.10.2004  610  7 6
 23 Hoàng Anh Tuấn04.08.2004  5 8 8
 24 Nguyễn Công Thái31.10.2004  5 7 7
 25 Trần Văn Thái20.06.2003  2 2 1
 26 Vũ Thị Thắm12.12.2004  5 5 7
 27 Nguyễn Thị Lệ Thu04.07.2004  5 7 8
 28 Trần Thu Trang04.02.2004  5  
 29 Nguyễn Văn Trường13.06.2004  6 7 7
           
                                                           

Comments