Khối lớp 3

                                                              DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A 
                                                                 - NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌVÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1 Nguyễn Thị Lan Anh 21.01.2005   9 10   10  10
 2  Trần Thi Lan Anh 18.07.2005   8  8  10
 3  Trần Thi Lan Anh  18.11.2005  9  9  10
 4  Hoàng Việt Anh 14.09.2005   8  8  9
 5  Trần Xuân Bắc   18.11.2005  9  8  10
 6  Trần Văn Duẩn   11.12.2005  9 8  10
 7  Trần Ánh Dương   27.06.2005  9  10  9
 8  Trần Thị Đào   12.12.2005 10   9  9
 9  Phạm  Hương Giang   09.06.2005  10 10  10  10   10  10
 10  Trần Quang Hải   12.02.2005  9 10  19  10  10   9  10
 11  Trần Trung Hiếu   20.07.2005 10  10   10  10
 12  Trần Khánh Hòa   31.01.2005  9 10  10  10  10   10  10
 13  Trần Thị Hòa   21.03.2005  9 10  10   9  10
 14  Trần Văn Huy   19.02.2005  9  9
 15  Ng. Thị minh Linh   20.09.2005  9 10  10   9  10
 16  Trần Thị Thùy Linh   11.04.2005  10 10   8  10
 17  Hoàng Trà My   02.05.2005  9 10  9  10
 18  Nguyễn  Hồng Ngọc   30.09.2005  10 10   9  9
 19  Nguyễn Tuấn Nguyên   6.04.2005  9 10  10  10  10  10   10  10
 20  Trần Thu Quỳnh   23.01.2005  10 10  10  10  10   9  10
 21  Nguyễn Đức sơn   04.11.2005  8  6  6
 22  Nguyễn Đức Thuận   07.06.2005  10 10   9  9
 23  Trần Quỳnh Trang 
 23.07.2005  10 10  10   9  10
 24 Phạm Xuân Trường15.10.2005  1010 10 10 10  10 10

                                                           
                                                                                    DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B
-
                                                                                             NĂM HỌC 2013- 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15.06.2005   6  6  6
 2  Phạm Quang Chiến 31.01.2005   6  8  6
 3  Nguyễn Thị Chuyền 06.07.2005   8  9  8
 4  Nguyễn Thị Thu Dịu 04.11.2005   6  7  8  7
 5  Nguyễn Thị Dung 15.09.2005   8  9  9
 6  Nguyễn Thị Hiền 31.12.2005   7 10   9  10
 7  Nguyễn Hoàng Hiệp  15.01.2005   9  9  9
 8  Trần Đình Huy 17.06.2005   8  9  8
 9  Nguyễn Quang Huy 02.10.2005   7 8  7  7
 10  Trần Trung Kiên 10.07.2005   8  8  8
 11  Trần Thị Trúc Linh 04.07.2005   8  8  8
 12  Trần Văn Lượng 19.11.2005   8  8  9
 13  Trần Văn Ninh 15.12.2005   6  6  7
 14  Nguyễn Thị Yến Nhi 07.07.2005   5  6  6
 15  Trần Thị Thúy Nhi 03.06.2003   2  2  5
 16  Trần Tố Như 25.12.2005   9 10   9  5
 17  Ng.  Phương Thanh 21.11.2005   8  8
 18  Nguyễn Phương Thảo 03.10.2005   8  9  8
 19  Trần Thị Thùy Trang 05.01.2005   9 9  8  9
 20  Trần Văn Trường 08.02.2005   6  6  6
 

                                                                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
                                                                                 NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1  Ng. hoàng Linh Chi 24.04.2005   7 7  8  7
 2  Nguyễn Thị Dịu 24.07.2005   8  9  9
 3  Trần Thị Dịu 15.11.2005   6  8  7
 4  Nguyễn Thế Doanh 20.03.2005   8 10   8  9
 5  Nguyễn Trọng Đức  16.09.2004   7  8  9
 6  Phạm Văn Đức  11.04.2005   7  7  7
 7  Trần Quang Huy  03.05.2005  8  9  7
 8  Trần Quang Khuê 03.03.2005   8  7  9
 9  Nguyễn Thành Long 27.05.2005   9  5  6
 10  Nguyễn Hoàng Phong 02.09.2005   5  5  6
 11  Nguyễn Thị Phượng 23.10.2005   9  9  10
 12  Lại Văn Tiến Tài 27.12.2005   8 10   7  8
 13  Trần Văn Tiến 01.04.2005   5  5  7
 14  Nguyễn Anh Tuấn 25.02.2005   7  9  10
 15  Trần Thanh Tùng 23.06.2005   7  6  8
 16  Trần Thanh Tùng 05.11.2005   5  7  7
 17  Trần Công Thành 01.12.2003   2  1  2
 18  Trần Thị Phương Thảo  28.12.2005  8  7  8
 19  Trâng Thị Thanh Thảo 29.08.2005   8  7  7
 20  Trần Thị Thu Trang  13.08.2005  8  8
 21  Trần Văn Vui  10.11.2005  7  6  7
 22  Đỗ Thị Yến Vy 05.10.2005   7  4  6  6
Comments