Khối lớp 5

                                                                                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A 
                                                                                    NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1Trần Thu An25.12.2003 8 8 7
 2Nguyễn Tuấn Anh02.08.2003 6 8 8
 3Nguyễn Văn Công14.10.2003 6 8 5
 4 Trần Văn Duy 10.02.2003 7 8
 5Trần Văn Duy 21.12.2003 7 8 9
 6 Lê Khánh dương 21.01.2003 
 1010  10 9 10
 7 Trần Tuấn Đạt15.06.2003 8 8 9
 8 Trần Văn Đạt 20.06.2003 8 8 9
 9 Tràn Nguyên Đức26.10.2003 8 8 8
 10 Phạm Thị Giang26.03.2003 1010 10 10  9 10
 11 Trần Thu Hà21.08.2003 6 7 6
 12 Phạm Minh Hiếu25.05.2003 8 8 9
 13Trần Minh Hiếu23.10.2003 7 7 9
 14 Nguyễn Văn Hiếu 14.06.2003 8 9 9
 15Nguyễn Thị Thu Hoài05.02.2003 9 9 9
 16 Trần Quang Huy11.01.2003 710 10  8 10
 17 Trần Khánh Huyền29.11.2003 9 7 8
 18 Ng Thị Diệu Linh11.04.2003 910  9 10
 19 Tạ Thị Trà My23.04.2003 810 10  10 9
 20Trần Hải Nam24.12.2003 6 7 7
 21Phạm Hoài Nan19.06.2003 5 7 6
 22 Trần Thị Thúy Nga22.03.2003 710 10  9 10
 23Trần Yến Nhi12.09.2003 810 10 10  910
 24Trần Đại Phong17.11.2003 6 8 9
 25 Tràn Văn Phúc 02.07.2003 7 8 9
 26 Nguyễn Như Quỳnh29.06.2003 7 8 8
 27Nguyễn Văn Thắng19.09.2003 7 6 9
 28 Trần T. Phương Thảo08.09.2003  7 9 9
 29 Nguyễn Thị Hồng Thúy17.08.2003  9 8
 30     Nguyễn Minh Thuyết27.09.2003  9 9 8
 31 Tạ Thị Thanh Thư23.02.2003  910 10  910 
 32 Phạm Ngọc Trường10.07.2003  7 8 10
 33 Nguyễn Văn Trường29.10.2003  7 9 9
 34 Nguyễn Tuấn Vũ23.01.2003  1010 10  9 10 9 10


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B 
                                                                                    NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1Trần Thế Anh10.06.2003 7 6 5
 2Ng. Thị Ngọc Ánh31.11.2003 6 6 9
 3Nguyễn Thị Thu Ánh12.09.2003 7 7 7
 4 Trần Thị Hương Chúc11.12.2003 8 8 9 10
 5Trần quang Duy05.10.2003 7 8 8
 6 Nguyễn Tiến Duy12.12.2003 
 8 7 8
 7 Đỗ Văn Đạt24.10.2003 7 7 9
 8 Nguyễn Đăng Đông13.05.2003 7 8 10
 9 Nguyễn thị Thu Hà07.06.2003 7 8 6
 10 Nguyễn Thu Hiền
 8 9 9
 11 Trần Trung Hiếu13.04.2003 8 8 10
 12 Trần Quang Huy29.10.2003 6   7 10
 13Trần Thu Huyền28.09.2003 8 8 9
 14 Nguyễn Văn Kiên05.11.2003 710  8 9
 15Nguyễn Trọng Khiêm24.08.2003 610  8 8
 16 Trần Thị Lan09.03.2003 6 8 9
 17 Đỗ Văn Long13.07.2003 5 8 9
 18 Pham Vũ Quỳnh Mai23.09.2003 1010    9 10
 19 Lưu Quý Minh20.02.2003 6 7 8
 20Nguyễn Thị Hồng Ngát14.02.2003 1010 10    10 10
 21Nguyễn Thị Nguyệt03.07.2003 810  9 8
 22 Nguyễn Thị Nhàn24.07.2003 8 9 10
 23Phạm Thị Kiều Oanh24.03.2003 910 10    10 10
 24Nguyễn Đức Phong26.05.2003 7 7 10
 25 Nguyễn Văn Phụng05.12.2003 6 7 8
 26 Trần Minh Quân11.12.2003 6 6 9
 27Trần Thị Quyên12.12.2003 7 8 7
 28 Trần Thị Minh Tâm23.06.2003  8 9 9
 29 Trần Văn Thành 01.07.2003 6 6 7
 30 Nguyễn Đức Thành  7 8 7
 31 Trần Thị Thu Thủy08.05.2003  8 9 10
 32Trần Minh Tuấn09.05.2003  6 8 10
33           
 34          
           


Comments